Човекът като платформа: Трансхуманистични мотивации за подобряване на човешкото тяло

Една от основните задачи на трансхуманистичната философия в практичен план е създаването на технологичните предпоставки за еволюирането и подобрението на човешкия вид от сегашния си статус на ограничено биологично съществуване. Според тази позиция е напълно необходимо и важно да използваме всякакви средства, за да подобрим не само нашите тела, но също и всички аспекти свързани с тях, включително когнитивни способности, възможности за усещания, както и теоретичното овладяване на допълнителни способности. 

В днешно време това не е нещо ново или авангардно, вече имаме изкуствени стави, дори и стави, а много други медицински уреди се разработват и имплантиран, за да подпомогнат човешкия живот, в следствие на някакво заболяване или травма. 

Целите

Една от добрите обосновки на целите идва от военните разработки, които са едни от водещите пионери в областта. Конкретните цели от една такава перспектива произлизат от Военното Министерство на Обединеното Кралство, които са подготвили специален документ, който цели да представи стратегическите последици – “Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm”. Той е свободно достъпен от този адрес. Разделен е на шест части, с две приложения, като в основната си част съдържа преглед на следните аспекти: 

 1. Разбирането за човешкото подобрение – Дефинира термина и представя концептуален модел за неговото прилагане. 
 2. Технология за човешкото подобрение – Дава преглед на наличните технологии, както и представя свързаните сфери, в които текат активни разработки. 
 3. Етични съображения – Разглежда ключови етични предпоставки и възможни проблеми, свързани с човешкото подобрение.
 4. Правни съображения – Разглежда ключови правни предпоставки и възможни проблеми, свързани с човешкото подобрение.
 5. Последици за обществото – Разглежда последици за обществото, задавайки контекста и за последващите последици от Военното дело. 
 6. Последици за Отбраната – Разглежда последиците от човешкото подобрение във връзка с актуалните рамки в системата на отбраната. 

Още във въведението се отбелязва, че възможността да се подобри физическите, психологическите и/или социалните възможности на индивид е било източник на власт и надмощие в историята на човечеството, като епитома на тази динамика е именно военните действия. Парадоксът на войната се крие в това, че хората не само са в центъра на тези явления, но също и най-слабата страна. 

Новите открития и напредък в сферата на биологическите науки (науките за живота) и свързаните технологии са довели до създаването на една нова интердисциплинарна сфера, позната която назоваваме с човешкото подобрение — със своите възможности за постигане на съществени въздействия върху абсолютно всеки аспект на човешкия живот. Разбира се, тези отправни точки произлизат от естеството на документа, но есенцията е ясна — всеки един напредък би променил начина на живот, такъв какъвто го познаваме. 

Важно е да се уточни, че няма единна дефиниция на понятието човешко подобрение. В тази връзка публикацията посочва и своето предложение за работно определение: употребата на наука и технология временно или постоянно да подобрят човешките възможности”. 

Човекът като платформа

Подобрението на човешкото тяло ще има все по-голямо значение за общественото развитие, поради директните последствия върху възможностите на подобрените индивиди. Документът посочва, че това е и свързващия агент между хората и машините. Отбелязва се, че бъдещите (евентуални) войни ще бъдат спечелени не от онези, които имат най-напреднала технология, а тези, които най-добре могат да внедрят технологичните решения в хората. 

Фундамент към успешното прилагане на средства и технологии за подобрение на човешкото тяло е мисленето на човека като платформа. Концептуализацията би могла да бъде разгледана в три основни направления: 

 1. Физически способности — Ключови компоненти, където може да има подобрения включват сила, скорост и сръчност.
 2. Психологически способности — Включва мисленето, емоциите и мотивацията. В този аспект влизат способностите за придобиване на знание, разбиране, както и обработка на информация, опит и сетива. Включва се също подобрение на паметта, обосноване, решаване на проблеми и вземане на решения. 
 3. Социални способности — Дефиницията определена този тип способности като възможността на един индивид да бъде част от група или общност, както и готовността да участва като част от тази група. 

Подобряването на човешкото тяло използва арсенала от научно-технически прогрес, като цялостното дефиниране на това поле няма унифицирана цел. Всяка организация или организационна единица, която се стреми към това, има свои собствени виждания по темата. Именно поради тази причина в този стратегически документ се препоръчва въвеждането и следването на човеко-центричен модел — използването на физически, психологически и социални аспекти, концентрирани в човека като платформа. 

И макар подобренията да бъдат на различни нива, разделени по условен принцип, се прокрадва и термина “оптимизация” на човешките възможности — при тях се наблюдава много по-ниска финансова инвестиция и риск за тялото на човека. Илюстративни примери за създаване на платформи за оптимизиране на личен спортен режим, сън, както и метаболизъм. Това може да бъде достигнато чрез носенето на мобилни устройства (ръкавици, очила, гривни и др.), които по някакъв начин да използват сензори и друг тип технологии, взаимодействащи си с човешкото тяло. По този начин индиректното им влияние спомага за принос към нашия живот, но без те да бъдат “интегрирани” директно в тялото. 

Някои от важни технологии, които могат да бъдат споменати включват разработки в следните направления: 

 • Генетично инженерство — Обикновено говорим за промени при репродуктивните клетки или при клетките, свързани с растежа. Използването на такива технологии биха могли да доведат до добавяне на допълнителни сегменти в рамките на ДНК или премахване на определени отрязъци. Подобни промени се свързват с предотвратяването на нелечими болести или определени рискови фактори, които се свързват със състояния като рак и деменция. Генетичните промени са и първата стъпка към преодоляването на генерализираната медицина и създаване на персонализирани лекарствени агенти. И тук срещам мнението, че комбинацията между разработки на Изкуствен интелект и предложения за генетични промени могат радикално да променят медицината към едно много по-висше ниво. 
 • Биоинформатика — Това е интердисциплинарна област, която използва изчислителни и аналитични инструменти, за да събере и интерпретира голямо количество от биологически данни. Свързана е с изучаването и разбирането на човешкото тяло, молекулярни взаимодействия и т.н. Това може да е ключово за “разгадаването” на причините защо някои фармако химически въздействия реагират различно при отделните индивиди.  
 • Мозъчно-компютърен интерфейси — Това е една от любимите ми теми, използването на технологични средства за декодиране на сигналите от мозъка и тяхното транслиране в операции, реч и друг тип съдържание. Подобни устройства биха могли да дадат възможност за директна комуникация между човека и машината. Известен пример е кохлерания имплант, но разработките на бъдещето биха могли да предоставят възможност за трансфер на информация между човек и животно, например, или директна връзка мозък-мозък с други хора. Честа класификация на видовете са вътрешни и външни, като има постоянна разработка в тази сфера. Има огромни терапевтични възможности, които биха били безценни — лекуване на парализа, Алцхаймер, да не говорим за псхични смущения и т.н. 
 • Фармацевтични продукти — Фармацевтичните продукти могат да променят начина на функциониране на човешкото тяло в различни аспекти: физически, когнитивно, емоционално, мотивационно и дори сетивно. Това е и едно от най-старите форми на човешко усъвършенстване. 

Какво следва? 

Разискваните дотук технологии и средства са само началото. На практика има неограничени идеи за тяхното оползотворяване, както и разработка. Голяма част от проектите са вече във фаза на създаване, така че се надявам скоро повечето идеи да бъдат осъществени. Цялата тази палитра от възможности би била особено полезна за развитието на човешкия вид и създава основата за нашата цялостна трансформация.